Väitöskirjat, Pro gradut – Mentorointi

Väitöskirjat, Pro gradut – Mentorointi

Pro gradu ”Kasvun Osaajat -pilottiohjelman haasteet mentoroinnin näkökulmasta case Kasvu Open” – Sointu Niinikoski-Perä

Pro gradun tiivistelmässä ovat kiteytettynä ohjelman monet haasteet.

”Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on tutkia Kasvun Osaajat -pilottiohjelman haasteita mentoroinnin näkökulmasta. Tutkimus suoritettiin laadullisena tapaustutkimuksena ja empiirinen aineisto kerättiin kahdeksalla kyselyllä ja kymmenellä teemahaastattelulla. Tutkimuksessa kerätty aineisto analysoitiin teemoittelun avulla.

Tutkimuksen rakenne pohjautui aineettomaan pääomaan, jossa sen osia vertailtiin mentorointiin. Yksi aineettoman pääoman osista on inhimillinen pääoma, johon liittyy mentoroinnissa oleellinen hiljaisen tiedon siirtyminen, ja jota tutkittiin Nonakan ja Takeuchin (1995) SECI-mallin avulla. Tutkimuksessa havaittiin haasteita toimivassa vuorovaikutuksessa. Kahdeksalla eli puolella tutkimuksessa mukana olleista yrittäjistä ei ollut yhteistyötä osaajan kanssa. Viiden parin yhteistyö toimi, kun taas kolmen parin yhteistyö ei toiminut. Suurimmiksi haasteiksi nousivat aineettoman pääoman suhde- ja rakennepääoma. Tarkemmin määriteltynä suurin haaste oli sitoutuminen. Tämän lisäksi haasteiksi muodostuivat parien yhdistämisen vaikeus, päämäärien ja tavoitteiden epäselvyys sekä osaajan lisäarvo yrittäjälle.

Toimenpidesuosituksena esitetään, että yhdistetään ensin start again -yritysparit ja annetaan lisää tunnustusta osaajille. Parien yhdistämisiin on saatava lisää vaihtoehtoja ja lisäksi yhteinen tutustumistilaisuus. Päämäärän haasteisiin vastataan yhteisen päämäärän määrittelyllä, johon antaa pohjan yrittäjämentoroinnin malli. Ohjelmaan osallistuminen on oltava yrittäjille vapaaehtoista. Pro gradu -tutkimuksessa erinomaisesti toimivien parien hiljainen tieto siirtyi yhteisessä vuorovaikutuksessa yrityksen hyödyksi.”

Pro gradu ”Kasvun Osaajat -pilottiohjelman haasteet mentoroinnin näkökulmasta case Kasvu Open”

Siirry sivun alkuun