Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry

Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry

Yhdistyksen perustamiskokous on pidetty marraskuussa 2009.
Yhdistys on merkitty Patentti- ja Rekisterihallituksen (PRH) Yhdistysrekisteriin 11.06.2010.
Pääkaupunkiseudulla Yrityskummien toiminta eli mentorointi on alkanut vuoden 2003 alussa.

Yhdistyksen muutetut säännöt PRH:ssa 11.11.2019.

Yhdistyksen säännöt 


Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry ja kotipaikka on Helsinki.


Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tavoitteena on edistää yhteistyötä ja toimintaverkostojen syntymistä suomalaisen yrittäjän, yritteliäisyyden, työllisyyden ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseksi.

Yhdistys toimii yrityskummien, yrittäjien, yrittäjäyhdistysten, elinkeinoelämän ja kuntien sekä muiden yhdistyksen toimintaa tukevien yhteisöjen ja järjestöjen välisenä yhdyssiteenä, yhteistyöelimenä ja edunvalvojana. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys neuvoo jäseniään, järjestää seminaareja, neuvontatilaisuuksia, koulutusta ja tiedonvälitystä sekä julkaisuina että sähköisessä tietoverkossa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan kannatusmaksuja, avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys tukee mentoroinnin, yrityskummipalvelun toteuttamista pääkaupunkiseudulla ja varmistaa toiminnan laatu ja jatkuvuus sekä edistää alueen yrityskummien verkottumista ja yhteistoimintaa.
Yhdistyksen jäsenten yrityskummien – mentoreiden perustehtävä on mentorointi. Mentoroinnilla tuetaan yrittäjien liiketoiminnan kehittämistä yrityksen elinkaaren eri vaiheissa ja tarjoamalla vertaistukea.


Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä hakemuksesta yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvät yksityiset henkilöt hyväksymisen jälkeen nimitetään yrityskummijäseniksi ja rekisteröidyt yrittäjyyttä edistävät järjestöt, kunnat ja niitten yhteenliittymät sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt, joita nimitetään yhteisöjäseniksi.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Jäsenet hyväksyvät hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen syyskokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Seniorijäseneksi voi hallitus hakemuksesta nimetä pitkäaikaisen yrityskummijäsenen. Seniorijäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.


Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.
Järjestäytymisasiain lisäksi kokouksessa:
– esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
– hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten
– hyväksytään talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten
– päätetään hallituksen jäsenmäärästä sääntöjen 5 §:n mukaan ja valitaan hallituksen puheenjohtaja?sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eroa pyytäneiden tilalle.
– valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Äänestykset
Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä sekä kunniapuheenjohtajilla on yksi ääni kullakin. Kannattaja jäsenillä ja seniorijäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouskutsut
Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään jäsenille sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on toimitettava hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Reaaliaikainen etäosallistuminen yhdistyksen hallituksen, kevät- ja syyskokouksiin tai muihin kokouksiin on mahdollista tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa ja siitä millaisia etäosallistumisen keinoja käytetään on kokonaan yhdistyksen hallituksella.
Kutsussa yhdistyksen kokoukseen on mainittava, jos etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista ja millaisia etäosallistumisen keinoja käytetään. Jos kokoukseen tällä tavoin osallistuvan puhevallan käyttäminen on tavalla tai toisella rajoitettua, myös siitä on mainittava kutsussa. Äänestyksen tai vaalien kyseessä ollessa hallitus päättää miten etäosallistujan henkilöllisyys varmistetaan.


Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmeksi kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja ja 4-6 varsinaista jäsentä. Kaksi hallituksen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa kalenterivuosittain. Toimikautensa aikana eronneen tilalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhden varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi puolet muista jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus ottaa ja erottaa mahdolliset toimihenkilöt kuten aluekummin sekä yhteyskummit sekä asettaa tarvittavat toimielimet. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä heiltä vaatii.


Talous, jäsenmaksut ja nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle maaliskuun 15 päivään mennessä. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle huhtikuun 30 päivään mennessä.
Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruudesta varsinaisille, yhteisö-, seniori- ja kannattajajäsenille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ja hallituksen määräämät toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.


Yhdistyksestä eroaminen
Mikäli jäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava yhdistyslain 13 §:n mukaisesti toukokuun loppuun mennessä, jolloin jäsen eroaa ja jäsenmaksuvelvollisuus päättyy kalenterivuoden lopussa. Muussa tapauksessa eroaminen tulee voimaan ja jäsenmaksuvelvollisuus päättyy 12 kuukauden kuluttua ilmoituksesta.
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksun tai toimii muuten yhdistyksen sääntöjen ja toimintaperiaatteiden vastaisesti.


Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos yhdistyksen kokous hyväksyy sitä koskevan päätöksen kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä tai yhdessä kokouksessa kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava yhdistyksen kokouskutsussa.


Yhdistyksen purkaminen
Mikäli yhdistyksen purkaminen tulee käsiteltäväksi, on siitä mainittava yhdistyksen kokouskutsussa. Yhdistys voidaan purkaa, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut purkamista. Jäljelle jäävät varat, joista kaikki velat ja vastuut on vähennetty, on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperiä tukevaan toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry nettisivu: http://www.yrityskummit.org/

 

Siirry sivun alkuun